A A A K
SmodBIP

/ GodzinaNarażenie na szkodliwe czynniki biologiczne – ochrona zdrowia pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowo- wychowawczych


Data publikacji:

07.03.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, przypomina o obowiązkach wynikających z art. 207 , 2071 i art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U.2018.917 ze zm. t.j), oraz § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki ( Dz.U.2008.48.288 ze zm. t.j.)

Zgodnie z artykułami 207 i 2071kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki oraz przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w przedsiębiorstwie, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku pojawiających się zagrożeń zdrowia i życia pracowników. Z kolei art.226 kp nakłada na pracodawcę obowiązek oceny dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko.


Zgodnie § 5.1.”Przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności:

  1. klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych;
  2. rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego;
  3. informację na temat:
    a)potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego,
    b)choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy,
    c)stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą;
  4. wskazówki organów właściwej inspekcji sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz jednostek służby medycyny pracy”.

Narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne powszechnie występujące w środowisku pracy może być przyczyną wystąpienia wielu niekorzystnych skutków zdrowotnych. Stosowanie właściwych środków profilaktycznych, a także rutynowe przeprowadzanie oceny ryzyka narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych, zapewnia nie tylko odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, ale również powinno zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób.


Autor: Eliza Ogorzałek
Publikacja dnia: 07.03.2019

Ilość odsłon: 228
Rejestr zmian
Wersja do druku
« inne aktualności