A A A K
SmodBIP

/ GodzinaInformacja w sprawie kontroli i zapobiegania występowaniu pałeczek Legionella sp. w instalacjach ciepłej wody obiektu hotelarskiego.


Data publikacji:

28.03.2019

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Mielcu przesyła materiał informacyjny pozyskany od Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny, który jest źródłem wiedzy nt. możliwości dużego namnożenia się baketrii z rodzaju Legionella sp. w instalacji wody ciepłej obiektu hotelarskiego (wzrost z 0-50 jtk do 6000-9000 jtk) w okresie około pięciu miesięcy.


Do czynników sprzyjających występowaniu i namnażaniu się bakterii z rodzaju Legionella sp. w wewnętrznych instalacjach wodociągowych NIZP-PZH zaliczyło:

  • czynniki fizykochemiczne, mogące skutkować kolonizacją instalacji wewnętrznych, takie jak temperatura wody, korozja materiałów konstrukcyjnych instalacji, zmiany ciśnienia wody, niskie stężenie środka dezynfekcyjnego, zastoiny wody oraz czynniki biotyczne (biofilm, obecność innych mikroorganizmów),
  • Głównym rezerwuarem występowania bakterii z rodzaju Legionella są systemy dystrybucji wody ciepłej i zimnej, przy czym najintensywniej zasiedlane są urządzenia i instalacje zasilane wodą o temperaturze 40°C, W urządzeniach takich jak zbiorniki do magazynowania wody (ciepłej i zimnej), podgrzewacze, instalacje wody ciepłej mogą znajdować doskonałe warunki do namnażania bakterii z rodzaju Legionella. Optymalna temperatura dla tych bakterii wynosi 25°C - 42°C. Bezpośrednio ze środowiska wodnego pałeczki Legionella izolowane były w zakresie temperatur od 5°C do 54°C. Bakterie z rodzaju Legionella wykazują dużą zdolność adaptacji do różnych warunków środowiskowych (m.in. temperaturowych). Utrzymanie odpowiedniej temperatury wody jest podstawowym działaniem kontroli i zapobiegania namnażaniu się bakterii Legionella w wewnętrznych instalacjach wodociągowych tzn. temperatura wody ciepłej w podgrzewaczu powinna być wyższa niż 60°C, a w kurkach czerpalnych, wynosić co najmniej 55°C.
  • Obecność biofilmu- w sieciach dystrybucyjnych, w wewnętrznych instalacjach wodociągowych oraz urządzeniach wodnych pałeczki Legionella wchodzą w skład biofiimu powstającego na wewnętrznych powierzchniach rur i elementów urządzeń kontaktujących się z wodą. Biofilm powstaje praktycznie na każdej powierzchni kontaktującej się z wodą, przy czym różny może być jedynie czas powstawania obrostów i różna ich grubość. Usunięcie powstałego biofilmu jest bardzo trudne, wymaga bowiem wysokich dawek środków dezynfekcyjnych. Biofilm może stanowić źródło zanieczyszczenia bakteriami z rodzaju Legionella, które mogą być uwalniane do wody w przypadku naruszenia ciągłości jego struktury. Takie sytuacje mogą mieć miejsce podczas gwałtownych zmian ciśnienia przepływu wody lub np. podczas płukania instalacji po procesie dezynfekcji.
  • Eksploatacja obiektu- sezonowe użytkowanie może powodować gromadzenie się osadów, powstawanie zastoin wody w instalacji, a tym samym nie dotrzymywanie wymagań temperaturowych oraz niewystarczające zapewnienie dostępu środka dezynfekcyjnego do wszystkich punktów instalacji.

Należy jednocześnie nadmienić, iż opinia przekazana przez NIZP-PZH w sprawie możliwości namnożenia się bakterii z rodzaju Legionella w wewnętrznych instalacjach wody ciepłej dotyczyła konkretnego przypadku. NIZP-PZH wskazuje, iż odstęp czasowy wykonania badań wynoszący około 5 miesięcy, może być wystarczający, aby bakterie Legionella w sprzyjających warunkach mogły się namnożyć lub zostać uwolnione do wody np. z naruszonej struktury biofilmu. Namnożenie się pałeczek Legionella może być spowodowane nawet niewielkim obniżeniem temperatury wody, brakiem obecności lub zbyt niskim stężeniem środka dezynfekcyjnego oraz okresowym zastojem wody w instalacji przy np. znacząco mniejszym obłożeniu hotelu gośćmi w okresie jesiennym. W znalezieniu bezpośredniej przyczyny pomocna może być analiza prowadzonych systematycznie, na bieżąco zapisów ww. parametrów.


W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przypomina właścicielom, zarządcom obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie m.in. o:

  • zaleca się spuszczanie wody (płukanie kranów i pryszniców) w łazienkach pokoi, w których chwilowo nie przebywają gości,
  • prowadzenie właściwej eksploatacji i okresowej konserwacji sieci wewnętrznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • rozważyć stosowanie samoopróżniających się przewodów prysznicowych.

W związku z powyższym, w celu zredukowania niebezpieczeństwa namnażania się pałeczek Legionella sp. i wystąpienia zakażeń inhalacyjnych, należy przestrzegać powyższych zaleceń przy równoczesnym zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego oraz systematycznym wprowadzaniu zmian konstrukcyjnych w instalacjach rozprowadzających wodę wewnątrz budynków.
Ze względu na chorobotwórcze działanie Legionella pneumophila, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od 2008 r. istnieje obowiązek monitorowania obecności tych mikroorganizmów w ciepłej wodzie w obiektach zamieszkania zbiorowego, tj. w obiektach świadczących usługi hotelarskie: hotelach, motelach, pensjonatach itp. oraz zakładach opieki zdrowotnej. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu, posiadaczu lub zarządzającym nieruchomością, który zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.), powinien utrzymywać nieruchomość w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.
W trosce o zdrowie klientów wskazane jest okresowe badanie próbek wody z instalacji ciepłej wody w kierunku bakterii Legionella sp., w celu potwierdzenia skuteczności prowadzonego nadzoru nad stanem tej instalacji. Minimalną częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego określa załącznik nr 5 B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).


Autor: Renata Strycharz
Publikacja dnia: 28.03.2019

Ilość odsłon: 229
Rejestr zmian
Wersja do druku
« inne aktualności