A A A K
SmodBIP

/ Godzina

Ogłoszenie o naborze - Główny Księgowy


Status ogłoszenia:  Zakończone

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Mielcu


Poszukuje kandydata na stanowisko:

Główny Księgowy

Wymiar etatu: 1 etat

Rodzaj umowy o pracę: umowa na zastępstwo, docelowo umowa na czas nieokreślony

Miejsce wykonywania pracy: 39-300 Mielec, ul. Marii Skłodowskiej 8

System wynagradzania :

Wynagrodzenie będzie określone w sposób i na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej(Dz. U. z 2014r. poz.954 z późn. zm.) oraz wewnętrznych aktach normatywnych.

Wymagania niezbędne (formalne):

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych powinna spełnić wymogi zawarte w art. 54 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 t.j. z późn. zm.).

Inne wymagania:

 • wykształcenie: wyższe z dziedziny ekonomii;
 • praktyka w księgowości minimum 3 lata ;
 • doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych;
 • znajomość zasad, reguł i aktów prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych oraz przepisów płacowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwa karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślne;
 • znajomość obsługi komputerowych programów finansowo- księgowych np. Płatnik, NBP, TREZOR;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • umiejętność dokonywania analiz finansowych, sporządzania sprawozdań budżetowych i statystycznych;
 • umiejętność formułowania myśli na piśmie i redagowania dokumentów.
 • cechy osobowości: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, praca pod presją czasu, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.


Zakres obowiązków: Zgodnie z zawodem.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, udział w szkoleniach, kursach;
 3. Oświadczenie kandydata :
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny zostać własnoręcznie podpisane.


W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.

Termin składania dokumentów: do 31.03.2017r.
Oferty niekompletne lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mielcu, ul. Marii Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec, Kadry - Pokój Nr 3 z dopiskiem na kopercie „ Główny Księgowy PSSE w Mielcu”.

Dodatkowe informacje:

Etapy naboru:

I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata;

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z udziałem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Mielcu;

III etap – poinformowanie kandydatów o wyniku naboru.

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego złożone dokumenty można odebrać osobiście w ciągu 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17 586 30 21 wew.18

Dyrektor PSSE w Mielcu
mgr farm. Henryk Chmielik

Wyniki:

Nie wybrano kandydata.Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: Paweł Pakuła
Data dokumentu: 04.04.2017
Autor dokumentu: Sabina Gawryś
Dokument z dnia: 14.03.2017
Liczba wyświetleń: 2 418