A A A K
SmodBIP

/ Godzina

Ogłoszenie o naborze - Główny Księgowy


Status ogłoszenia:  W toku

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Mielcu


Poszukuje kandydata na stanowisko:

Główny Księgowy

Wymiar etatu: 1 etat

Rodzaj umowy o pracę: umowa na czas nieokreślony

Miejsce wykonywania pracy: 39-300 Mielec, ul. Marii Skłodowskiej 8

System wynagradzania :

Wynagrodzenie będzie określone w sposób i na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej(t.j. Dz.U.2017.304 z późn.zm.) oraz wewnętrznych  aktach normatywnych

Wymagania niezbędne (formalne):

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego w jednostce sektora finansów publicznych powinna spełnić wymogi zawarte w art. 54 ust.2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. z późn. zm.).

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:
  - ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  - ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co
  najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
  - jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów

Inne wymagania:

 • doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej lub innej jednostce sektora finansów publicznych;
 • znajomość zasad, reguł i aktów prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, podatków, ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych oraz przepisów płacowych;
 • znajomość obsługi komputerowych programów finansowo- księgowych np. Płatnik, NBP, TREZOR;
 • umiejętność dokonywania analiz finansowych, sporządzania sprawozdań budżetowych i statystycznych;
 • umiejętność formułowania myśli na piśmie i redagowania dokumentów.
 • cechy osobowości: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, praca pod presją czasu, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.


Zakres obowiązków: Zgodnie z zawodem.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, udział w szkoleniach, kursach;
 3. Oświadczenie kandydata :
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 • o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny zostać własnoręcznie podpisane.


W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.

Termin składania dokumentów: do 19.09.2018r do godziny 12:00.
Oferty niekompletne lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mielcu, ul. Marii Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec, Kadry - Pokój Nr 3 z dopiskiem na kopercie „ Główny Księgowy PSSE w Mielcu”.

Dodatkowe informacje:

Etapy naboru:

I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata;

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z udziałem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Mielcu;

III etap – poinformowanie kandydatów o wyniku naboru.

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego złożone dokumenty można odebrać osobiście w ciągu 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17 586 30 21 wew.18


Informacja o wynikach naboru:
Brak kandydatów spełniających wymagania formalne. Nabór nierozstrzygnięty.Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: Paweł Pakuła
Data dokumentu: 04.09.2018
Autor dokumentu: Joanna Kilian
Dokument z dnia: 04.09.2018
Liczba wyświetleń: 828