A A A K
SmodBIP

/ Godzina

Ogłoszenie o naborze - Technik (próbkobiorca-kierowca)


Status ogłoszenia:  Zakończone

Nabór na stanowisko: technik


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Mielcu
Ogłasza nabór na stanowisko:
TECHNIK
(próbkobiorca-kierowca)

Wymiar etatu:
- pełny


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pobieranie próbek do badań
 • Prowadzenie i obsługa samochodów służbowych
 • Utrzymywanie powierzonych pojazdów w czystości oraz stałej gotowości eksploatacyjnej
 • Przewóz osób działających na rzecz zakładu pracy oraz próbek do laboratorium
 • Utrzymanie pojazdu, urządzeń i wyposażenia pojazdu zapewniającego bezpieczeństwo ruchu w należytym stanie oraz sprawne technicznie
 • Dbanie o stan techniczny, estetyczny pojazdu oraz utrzymanie czystości w garażu
 • Uczestniczenie w przeglądach i naprawie pojazdu w warsztacie samochodowym oraz prowadzenie dokumentacji w związku z korzystaniem i obsługą pojazdu
 • Zabezpieczenie potrzeb w zakresie zakupów środków materiałowych w zakładzie pracy (w Stacji)

Warunki pracy

 • Praca w siedzibie oraz poza siedzibą Stacji, wyjazdy służbowe, wysiłek fizyczny

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • Wykształcenie: średnie
 • Wymagane doświadczenie: minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu samochodu osobowego
 • Prawo jazdy kat B
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność samodzielnej realizacji podstawowych zadań
 • Niekaralność i dobry stan zdrowia
 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej ( dotyczy mężczyzn)

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV i list motywacyjny
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Kopie prawa jazdy
 • Kopie świadectw pracy

Termin składania dokumentów:
05-15 marca 2019r. (liczy się data stempla pocztowego)

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Mielcu Ul. Skłodowskiej 8 39-300 Mielec Pokój 3
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 586 30 21 wew. 18


Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Mielcu dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji przez okres jednego roku (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000))”.


Jednocześnie informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Mielcu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mielcu, z siedzibą w Mielcu, ul. Marii Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Wioletta Lubelczyk, iod@psse.mielec.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom do momentu podpisania przez Panią/Pana umowy o pracę z PSSE w Mielcu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia doręczenia Pani/Pana CV na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w formie pisemnej (mailowo lub odręcznie).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UOD.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


Dodano: 26.03.2019r.

Informacja o wynikach naboru:

Na w/w stanowisko wybrany został Pan Zbigniew Wiech zamieszkały w Mielcu

Uzasadnienie wyboru:

Pan Zbigniew Wiech spełnił wszystkie wymagania określone dla stanowiska, o które się ubiegał.Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: Paweł Pakuła
Data dokumentu: 26.03.2019
Autor dokumentu: Grzegorz Burek
Dokument z dnia: 05.03.2019
Liczba wyświetleń: 850