A A A K
SmodBIP

/ Godzina

Ogłoszenie o naborze - Informatyk


Status ogłoszenia: Zakończone

Nabór na stanowisko: Informatyk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mielcu, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Informatyk


Wymiar etatu : ½ etatu lub cały etat
Rodzaj umowy o pracę: umowa na czas nieokreślony
Miejsce wykonywania pracy: 39-300 Mielec, ul. Marii Skłodowskiej 8


Termin składania dokumentów: do 14.06.2019r.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie: średnie, technik informatyk; pożądane: wyższe, informatyka
• pożądana praktyka zawodowa: co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku związanym z nadzorem, konserwacją, serwisem sprzętu komputerowego, eksploatacją, administracją siecią komputerową;
• bardzo dobra znajomość oprogramowania biurowego;
• znajomość systemów operacyjnych Microsoft
• znajomość administrowania systemami teleinformatycznymi
• znajomość konfiguracji usług, www, poczty e-mail, FTP,
• znajomość HTML, PHP ,MySQL,
• znajomość konfiguracji systemów dyskowych
• znajomość obsługi i konfiguracji urządzeń wielofunkcyjnych
• znajomość programów graficznych, programów do obróbki materiałów video
• znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
• znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej;
• umiejętność analizowania przepisów prawa oraz ich stosowania, odpowiedzialność, komunikatywność i dobra organizacja pracy przy równoległym realizowaniu wielu zagadnień;
• sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• życiorys zawodowy - CV oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje zawodowe;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;
• oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

Wszystkie dokumenty, oświadczenia oraz życiorys zawodowy - CV i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Główne obowiązki
• Administrowanie siecią LAN, WLAN
• Doradztwo techniczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci, dobór platformy sprzętowej, komponentów i urządzeń peryferyjnych.
• Administrowanie kontami użytkowników systemów informatycznych.
• Dokonywanie przeglądów i bieżących konserwacji systemów informatycznych, oraz usuwanie usterek.
• Zarządzanie licencjami i oprogramowaniem.
• Instalacja, konfiguracja sprzętu, systemów operacyjnych i aplikacji wykorzystywanych przez użytkowników.
• Nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń komputerowych w tym naprawa, okresowa konserwacja w zakresie swoich kompetencji oraz montaż urządzeń sieciowych, w tym diagnoza.
• Nadzór, prowadzenie i archiwizowanie danych informatycznych.
• Kształtowanie, wspólnie z Użytkownikami polityki bezpieczeństwa w zakresie korzystania z systemów informatycznych.
• Administrowanie strony internetowej PSSE Mielec BIP (t.j. dodawanie, usuwanie, modyfikowanie treści zawartych na stronie, aktualizowanie komponentów, dbanie o bezpieczeństwo witryny, optymalizowanie miejsca na serwerze i inne w zależności od potrzeb stacji).
• Wsparcie informatyczne dla pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.
• przygotowywanie specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego i udział w postępowaniu zakupowym
• Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie technologii teleinformatycznych.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Mielcu Ul. Skłodowskiej 8 39-300 Mielec Pokój 5 ( sekretariat), tel. 17 586 30 21.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 586 30 21 wew. 18

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Mielcu dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji przez okres jednego roku (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000))”.

Jednocześnie informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Mielcu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mielcu, z siedzibą w Mielcu, ul. Marii Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Wioletta Lubelczyk, iod@psse.mielec.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom do momentu podpisania przez Panią/Pana umowy o pracę z PSSE w Mielcu.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia doręczenia Pani/Pana CV na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w formie pisemnej (mailowo lub odręcznie).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UOD.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dodano: 09.07.2019r.

Informacja o wynikach naboru:

Na w/w stanowisko wybrany został Pan Marian Switek zamieszkały w Mielcu

Uzasadnienie wyboru:

Pan Marian Switek spełnił wszystkie wymagania określone dla stanowiska, o które się ubiegał.Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: PSSE MIELEC
Data dokumentu: 09.07.2019
Autor dokumentu: Joanna Kilian
Dokument z dnia: 14.05.2019
Liczba wyświetleń: 570