A A A K
SmodBIP

/ Godzina

Starszy księgowy w sekcji Ekonomiczno - Finansowej


 Nabór na stanowisko: Starszy księgowy w sekcji Ekonomiczno - Finansowej


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mielcu, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Starszy księgowy w sekcji Ekonomiczno-Finansowej.


Wymiar etatu : 2/5 etatu.
Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na czas określony.
• Praca biurowa w siedzibie PSSE Mielec, 39-300 Mielec, ul. Marii Skłodowskiej 8,
• praca na I piętrze,
• jedna zmiana,


SYSTEM WYNAGRODZENIA :
Wynagrodzenie będzie określone w sposób i na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej(t.j. Dz.U.2017.304 z późn.zm.) oraz wewnętrznych aktach normatywnych.


ZAKRES ZADAŃ:
6. Analiza wykorzystania środków pieniężnych będących w dyspozycji jednostki.
7. Udział w przygotowaniu danych dla opracowania przepisów wewnętrznych.
8. Przygotowanie danych analitycznych dla opracowania planu finansowego,
9. Szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań,
10. Szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne (konieczne):
12. Wykształcenie wyższe na kierunku: ekonomii lub finansów,
13. Znajomość zasad księgowości, planu kont i zasad gospodarki finansowej,
14. Znajomość ustawy o rachunkowości ,
15. Staż pracy w jednostce budżetowej,
16. Znajomość ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 t.j.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019.351 t.j.) aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustaw oraz pozostałych przepisów niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków,
17. Umiejętność dokonywania analiz finansowych,
18. Umiejętność płynnego formułowania myśli, redagowania pism urzędowych,
19. Umiejętność korzystania z przepisów, ich interpretacji i stosowania,
20. Umiejętność obsługi komputera programów tj. finansowo-księgowego, (MS Office, Internet),
21. Dyspozycyjność oraz odporność na stres,
22. Umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, komunikatywność, umiejętność analizy i syntezy informacji, umiejętność prezentacji i obrony własnego stanowiska.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• CV i list motywacyjny,
• Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• Kopie świadectw pracy.


TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
do 28 sierpnia 2019r. (liczy się data stempla pocztowego).


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Mielcu ul. Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec Sekretariat
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 17 586 30 21 wew. 18
Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Mielcu dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji przez okres jednego roku (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000))”.
Jednocześnie informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Mielcu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mielcu, z siedzibą w Mielcu, ul. Marii Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Wioletta Lubelczyk, iod@psse.mielec.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom do momentu. podpisania przez Panią/Pana umowy o pracę z PSSE w Mielcu.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od dnia doręczenia Pani/Pana CV na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w formie pisemnej (mailowo lub odręcznie).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, w tym otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UOD.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Dodano: 13.09.2019 r.

Informacja o wynikach naboru:

Na w/w stanowisko wybrana została Pani Halina Kazimierczak zamieszkała w Mielcu

Uzasadnienie wyboru:

Pani Halina Kazimierczak spełniła wszystkie wymagania określone dla stanowiska, o które się ubiegała.Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: PSSE MIELEC
Data dokumentu: 11.09.2019
Autor dokumentu: Jolanta Kilian
Dokument z dnia: 19.08.2019
Liczba wyświetleń: 511