A A A K
SmodBIP

/ Godzina

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności


Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mielcu.

Data publikacji strony internetowej: [ 14.04.2016]
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [-]

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Materiały wideo nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • Szablon strony nie jest w pełni dostosowany dla osób z dysfunkcjami wzroku,
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • W niewielkiej części strony brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Materiały wideo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Klawisze dostępu

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę

Odnośniki

Linki w większości zawierają atrybut – title oraz alt, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty.


Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-02-20]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony, psse.mielec@pis.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 586 30 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości materiału wideo bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mielcu odbywa się schodami. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, brak windy. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się powyżej poziomu chodnika.
 • Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mielcu zajmuję prawą i lewą część piętra I, II, III budynku. Sekretariat znajduje się po prawej stronie wejścia głównego na I pietrze. Budynek nie posiada windy.
 • Budynek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mielcu nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych, występują bariery architektoniczne.
 • W siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mielcu nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mielcu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed budynkiem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mielcu. Parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, występują czasowe problemy z zaparkowaniem samochodu, parking posiada wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym.
 • W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.


Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Mielcu brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich.

Aplikacje mobilne

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Mielcu nie posiada aplikacji mobilnych.

Przystosowanie dla urządzeń mobilnych

BIP z można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly) pod warunkiem, że rozdzielczość ekranu urządzenia jest nie mniejsza niż 1024x768, wykorzystując dowolna przeglądarkę internetową.Rejestr zmian Drukuj
Opublikował: PSSE MIELEC
Data dokumentu: 07.10.2020
Autor dokumentu: PSSE Mielec
Dokument z dnia: 20.02.2020
Liczba wyświetleń: 516